Jūs esate

Ištrauka iš LR Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo

17 straipsnis. Informacijos pateikimas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai

1. Finansų įstaigos, atliekančios piniginę operaciją, privalo kliento tapatybę patvirtinančius duomenis ir informaciją apie atliktą piniginę operaciją pateikti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, jeigu kliento vienkartinės operacijos su grynaisiais pinigais arba kelių tarpusavyje susijusių operacijų su grynaisiais pinigais suma viršija 15 000 eurų arba ją atitinkančią sumą užsienio valiuta. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai pateikiamoje informacijoje nurodomi kliento tapatybę patvirtinantys duomenys, o jeigu piniginė operacija atliekama per atstovą, – ir atstovo tapatybę patvirtinantys duomenys, piniginės operacijos suma, valiuta, kuria atlikta piniginė operacija, piniginės operacijos atlikimo data, piniginės operacijos atlikimo būdas, subjektas, kurio naudai atlikta piniginė operacija.

<.....>

4. Šio straipsnio 1–3 dalyse nurodyta informacija Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai pateikiama nedelsiant, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo piniginės operacijos atlikimo ar sandorio sudarymo dienos.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=313407&p_query=&p_tr2= Kitaip tariant: jeigu pervedinėsite arba gausite didesnes negu 15 000 eurų sumas (nors, kaip supratau, net jei ir 15 000 eurų sumos nesiekia, bet finansinės operacijos pasirodys įtartinos) - apie šias sumeles bus informuota FNTT. Nereikia bijoti - jeigu pinigai legaliai gauti, nieko blogo Jums neatsitiks :)

Komentuoti