Jūs esate

Bus svarstomas įstatymas dėl UAB minimalaus kapitalo sumažinimo

Lapkričio 10-ą (antradienį) LR Seimas svarstys įstatymą dėl UAB minimalaus įstatinio kapitalo sumažinimo: nuo 10 000 LTL iki 1 000 LTL. Dienotvarkė: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=357059 Įstatymo projektas: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=356693&p_query=&p_tr2= Aiškinamasis raštas: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=356709&p_query=&p_tr2=

Komentuoti